درحال بارگذاری صفحه ...

بهترین روش ارتباط با مجموعه ...

  • 09215270749
  • Contact@dskills.ir
برگزاری نخستین دوره آموزشی " تبیین نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری" با نظارت سازمان ملی بهره وری

در مجموعه دی اسکیلز چه اتفاقاتی می افتد؟

برگزاری نخستین دوره آموزشی " تبیین نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری" با نظارت سازمان ملی بهره وری

2 ماه قبل

برگزاری نخستین دوره آموزشی " تبیین نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری" با نظارت سازمان ملی بهره وری
#بهره_وری

در سایبرنتیک (علم ارتباطات و کنترل) چهار اصل جاری است. نخست آنکه سیستم باید توان احساس و درک محیط خود و جذب اطلاعات از آن را دارا باشد؛ دوم آنکه سیستم باید قادر به برقراری ارتباط بین این اطلاعات باشد؛ سوم آنکه سیستم باید قدرت آگاهی از انحرافات را داشته باشد و در نهایت باید توانایی عملیات اصلاحی برای رفع مشکلات را دارا باشد.

آنچه در سازمانها مزيت رقابتي ايـــجاد مي کند، بهره وري به معناي بکارگيري و ترکيب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره وري همانند ساير مولفه ها و فرآيندهاي نرم افزاري سازماني از الزامات کار سازماني است که در ذات و خميرمايــه بهره وري بهبود نهفتـــه است و مشروعيت بهره وري در بهبود و اصلاح آن است. استقرار چرخه مديريت بهبود بهره وري موجب مــــي گردد که بهره وري به صورت يک فرآيند دائمي ارتقا يابد و مسير بهره وري مشخص و بسترسازيهاي لازم صورت گيرد. حرکت بهره وري لازمه رشد و پيشرفت سازمان بوده و به نهادي شدن امر بهبود در نظامهاي مختلف سازماني منجر خواهد شد. در اين مقاله به برخي راهکارهاي عملي استقرار چرخه مديريت بهبود بهره وري اشاره خواهد شد که بيشتر مبتني بر تجارب نگارنده در يکي از سازمانهاي بزرگ صنعتي است.

چرخه مديريت بهبود بهره وري فرآيندي است که طي آن بين مجموعه عوامل توليد بهترين ترکيب حاصل و متناسب با شرايط درون و برون سازماني در بهره وري تغييراتي حاصل مي گردد. چرخه مديريــــت بهبود بهره وري را مي توان به مراحل زيرخلاصه کرد:

  • مرحله اندازه گیری بهره وری
  • مرحله ارزیابی بهره وری
  • مرحله برنامه ریزی بهره وری
  • مرحله بهبود بهره وری
آخرین اخبار

ثبت دوره در دی اسکیلز

طرح نما یا لورم اپیسوم متن ساختگی نامفهوم از صنعت چاپ است که توسط طراحان گرافیک که برای استفاده در جا های خالی صفحات استفاده می شود

ثبت دوره جدید
برگزار کنندگان دوره

مشتریان ما